De algemene voorwaarden van goochelaar Michael Divano zijn van toepassing wanneer een offerte is omgezet naar een bevestiging van de opdracht. Deze algemene voorwaarden worden ten alle tijden met de offerte aanvraag meegestuurd. Door de opdracht te bevestigen, wordt u dan ook geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van goochelaar Michael Divano en deze te hebben aanvaard.

De Algemene Voorwaarden in het kort:

Als u Michael Divano boekt kunt u er van uitgaan dat:

  • Er goed overleg plaatsvindt vóór aanvang van het optreden.
  • U een goed verzorgd optreden krijgt.
  • U een duidelijke prijsopgave krijgt.

Als u Michael Divano boekt is het belangrijk dat:

  • Er zichtbaarheid en verstaanbaarheid is op de plaats van het optreden.
  • Er ruimte is om te parkeren en om het optreden voor te bereiden.
  • Er zorgvuldig wordt omgegaan met attributen e.d.

Verder is de opdrachtgever verantwoordelijk voor:

  • Het tijdelijk doorgeven van wijzingen of annulering van het optreden.
  • Het delen van gemaakte foto’s beeldopnamen met de artiest.
  • Het tijdig betalen van de gage.

1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de hieronder vastgestelde betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.1 Goochelaar Michael Divano: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Goochelaar Michael Divano is eigenaar van het bedrijf Studio2Stage | DivanoMagic, gevestigd te Wijchen. KVK 60783699.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van goochelaar Michael Divano.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen goochelaar Michael Divano en de opdrachtgever.
1.5 Optreden: de centrale act, workshop of doorlopende act die goochelaar Michael Divano voor de opdrachtgever verzorgt.
1.6 Gage: het geldbedrag dat goochelaar Michael Divano van de opdrachtgever ontvangt als financiële vergoeding voor zijn diensten.

2. Algemene bepalingen:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop goochelaar Michael Divano deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en goochelaar Michael Divano zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte en overeenkomst:

Overeenkomst en uitwisseling van informatie
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan goochelaar Michael Divano opgegeven gegevens waarop goochelaar Michael Divano zijn offerte of aanbod baseert. De belangrijkste specificaties hierin zijn de datum, het tijdstip en de locatie van het optreden.
3.4 De opdrachtgever is gehouden goochelaar Michael Divano onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
3.5 Informatie, mondelinge mededelingen, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van het optreden die worden verstrekt, worden zo zorgvuldig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Goochelaar Michael Divano garandeert echter niet dat het optreden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Uitvoering van de overeenkomst
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.7 Indien de wijziging van, of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal goochelaar Michael Divano de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Ontbinding van de overeenkomst
3.8 Goochelaar Michael Divano is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
3.9 Klachten met betrekking tot het uitvoeren van de overeenkomst dienen direct na afloop van het optreden en uiterlijk binnen 14 dagen na het optreden bij goochelaar Michael Divano te worden ingediend.
3.10 Goochelaar Michael Divano staat in voor een professionele benadering voor, tijdens en na het optreden. Hieronder wordt verstaan dat de artiest (a) ten allen tijde aanspreekbaar is, (b) de artiest een verzorgd voorkomen heeft in zowel kleding, attributen en gedrag en (c) de artiest de opdrachtgever tijdig op de hoogte stelt indien Goochelaar Michael Divano zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hij kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.11 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft goochelaar Michael Divano het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien dit van toepassing is, dient goochelaar Michael Divano dit te bespreken met de opdrachtgever.

4. Condities van het optreden:

Faciliteiten en benodigdheden voor het optreden
4.1 Goochelaar Michael Divano is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de opdrachtgever de door goochelaar Michael Divano verlangde gegevens, apparatuur of faciliteiten ter beschikking heeft gesteld.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat faciliteiten waarvan goochelaar Michael Divano aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig beschikbaar zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat goochelaar Michael Divano alle noodzakelijke voorbereidingen van zijn optreden tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.
4.3 Faciliteiten die bij het optreden tijdig beschikbaar dienen te zijn, omvatten de volgende zaken:
4.3.1 Een kleedruimte die gedurende het verblijf van goochelaar Michael Divano alleen door hem mag worden gebruikt.
4.3.2 Een gratis en vrij beschikbare parkeerplek binnen een straal van 500 meter rond de locatie van het optreden.
4.3.3 Goochelaar Michael Divano heeft het recht om naar eigen inzicht en redelijkheid gebruik te maken van consumpties die door de locatie worden aangeboden.

Belemmering van het optreden
4.4 Tijdens het optreden draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de verstaanbaarheid en zichtbaarheid van dit optreden. Indien er in de ruimte waar wordt opgetreden de geluids- en lichtomstandigheden ertoe leiden dat de gasten goochelaar Michael Divano niet goed kunnen verstaan of zien, dan is goochelaar Michael Divano gerechtvaardigd om het optreden te staken. De opdrachtgever is dan nog steeds verplicht om aan de overige bepalingen en afspraken te voldoen.
4.5 De opdrachtgever en zijn gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de attributen die door goochelaar Michael Divano uit handen worden gegeven. De opdrachtgever en zijn gasten dienen deze attributen te gebruiken conform de instructies van goochelaar Michael Divano. Indien de materialen door de opdrachtgever dan wel door een van zijn gasten worden beschadigd, dan komt de nieuwwaarde op rekening van de opdrachtgever.
4.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor handelingen van zijn gasten. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door zijn gasten zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.
4.7 Goochelaar Michael Divano is niet verplicht om op te treden voor gasten die door het innemen van verdovende en/of benevelende middelen niet in staat zijn om zich volgens gangbare normen te gedragen.

Schade
4.8 Goochelaar Michael Divano is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Beeldmateriaal
4.9 Het is de opdrachtgever enkel toegestaan foto’s en/of een filmopnames te maken van het optreden indien dit van tevoren door de opdrachtgever is aangegeven. Tevens dient de opdrachtgever goochelaar Michael Divano binnen twee weken na het optreden in het bezit te stellen van digitale kopieën van de foto’s of van gemaakte filmopnames. De kopieën dienen van goede kwaliteit te zijn. Goochelaar Michael Divano is gerechtigd deze foto’s of film te gebruiken voor promotionele doeleinden.
4.10 Goochelaar Michael Divano is gevrijwaard door de opdrachtgever van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Betaling en annulering:

Facturering en betaaltermijn
5.1 De opdrachtgever dient de door goochelaar Michael Divano verstrekte factuur te betalen binnen 15 dagen na de factuurdatum.
5.2 Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan is de opdrachtgever, nadat deze door goochelaar Michael Divano ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van goochelaar Michael Divano op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Annulering en daaruit volgende kosten
5.4 Annulering dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum van verzending wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
5.5 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever aan goochelaar Michael Divano annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een optreden zal goochelaar Michael Divano de volgende kosten per factuur in rekening brengen:

5.5.1 Bij annulering twee weken of korter voor de datum van het optreden: 100% van de gage;
5.5.2 Bij annulering tussen twee weken en twee maanden voor de datum van het optreden: 75% van de gage;
5.5.3 Bij annulering tussen twee en vier maanden voor de datum van het optreden: 50% van de gage;
5.5.4 Bij annulering langer dan vier maanden voor de datum van het optreden: 25% van de gage.

6. Aansprakelijkheid:

6.1 Goochelaar Michael Divano kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: (a) een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden; (b) enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
6.2 Goochelaar Michael Divano is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer deze is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3 Goochelaar Michael Divano is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4 Indien goochelaar Michael Divano aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van goochelaar Michael Divano beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van goochelaar Michael Divano gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan de opdrachtgever is gefactureerd.

7. Overmacht:

7.1 Goochelaar Michael Divano is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van goochelaar Michael Divano; het verbranden van middelen van vervoer van goochelaar Michael Divano, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
7.3 In geval van overmacht is goochelaar Michael Divano bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal goochelaar Michael Divano voor een vervanger zorg dragen of het optreden op een andere datum inhalen.

8. Slotbepalingen:

8.1 Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
8.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
8.3 Op elke overeenkomst tussen goochelaar Michael Divano en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
8.4 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en goochelaar Michael Divano zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van goochelaar Michael Divano is gelegen. De opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon heeft een maand de tijd nadat goochelaar Michael Divano zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

9. Slotwoord:

Deze algemene voorwaarden zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld en worden door de Nederlandse overheid aangemerkt als rechtsgeldig. Mocht u bezwaar hebben tegen een of meerdere voorwaarden, of vermoedt u dat u niet in staat bent om aan voorwaarden in dit document tegemoet te komen, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Alles is immers bespreekbaar.

© [year] Algemene voorwaarden | Studio2Stage | DivanoMagic | KVK 60783699.

Handtekening goochelaar Michael Divano